ثبت شکایات

درصورت نارضایتی از برخورد عوامل این سرویس  یا کاستی در خدمات

میتوانید  بصورت سیستمی  از طریق ارسال ایمیل به

admin@Tchap21.ir

شکایات خود را ارائه و ما را در جریان این کم کاری قرار دهید  تا سریعا رسیدگی شود

هدف از این کار  برطرف کردن موانع  در رسیدن به اهداف مشتری است